Кемико Эйже Пасифик (М) Сдн. Бхд. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. Công ty Chemico Asia Pacific (M)

   

Кемико Эйже Пасифик (М) Сдн. Бхд была организована в 2002 г. в г. Селангор, Малайзия, как импортер и дистрибьютор высококачественного сырья для косметики и бытовой химии, а с 2005 г. компания занимается продуктами питания и БАД, а также приборами для здравоохранения и косметологии.

Кемико Эйжэ Пасифик (М), участник группы Кемико, является ведущим импортером и дистрибьютором сырья на рынках Малайзии и Сингапура, оказывает услуги, связанные с косметикой, бытовой химией, продуктами питания, БАД, а также приборами для здравоохранения и косметологии. Особое внимание компания уделяет специальной продукции от всех известных мировых поставщиков, которая полностью удовлетворяет требованиям клиентов. Более того, компания также предоставляет технические услуги силами поставщиков и торговых представителей, включая качественную и быструю доставку.

В 2014 г. наш просторный офис и склад был перемещен в Селангор, чтобы охватить всех клиентов. Кроме того, в 2017 г. начал свою работу прикладной центр Кемико Мелэйжэ, который включает в себя лабораторию по исследованию средства личной гигиены и бытовой химии, лабораторию декоративной косметики и лабораторию по исследованию продуктов питания и оказывает помощь нашим клиентам в составлении рецептур.

 

   

Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. was established in 2002 in Selangor, Malaysia as an importer and distributor of high quality raw materials for cosmetics and home care products and in 2005 for food and dietary supplement products as well as health and beauty instrument.

Chemico Asia Pacific (M), a member of Chemico group, is a leading importer and distributor of raw materials covering Malaysia and Singapore, provides services related to cosmetics, home care, food, dietary supplement as well as health and beauty instrument. The company emphasizes on specialty products from all renowned suppliers around the world to entirely satisfy the needs of consumers. Moreover, the company also provides technical services from suppliers, sales representative including quality and quick delivery.

In 2014, our spacious office and warehouse are expanded in Selangor to cover all customers. In addition, in 2017 Chemico Malaysia Application Center, which includes personal care and home care lab, color cosmetics lab, and a food lab, has operated to provide formulation assistance to our clients.

 

   

Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. ကို ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆီလန္ေဂၚ၌ အလွကုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္ လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္ပို႔ျဖန္႔ခ်ိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္မူ အစားအေသာက္ႏွင့္ အားေဆးမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပ ကိရိယာမ်ား အထိပါ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။

Chemico Asia Pacific သည္ Chemico Group အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ တို႔အတြက္ အဓိက ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ျဖန္႔ခ်ိေပးေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလွကုန္၊ အိမ္သ့ုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္၊ အားေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပေရးရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မ်ားလည္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ကမာၻအဝန္းမွ နာမည္ရ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အထူးကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျဖန္႔ခ်ိေပးျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားသည္သာမက လ်င္ျမန္စြာပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး တို႔ကိုလည္း အထူးဂရုျပဳထားပါသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ဝယ္ယူသူအားလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီ၏ က်ယ္ဝန္းေသာ ရံုးခန္းႏွင့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ားကို ဆီလန္ေဂၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ တြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အိမ္တြင္းထိန္းသိမ္းေရး ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးေရာင္စံု အလွကုန္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ အစားအေသာက္ ဓာတ္ခြဲခန္းတို႔ ပါဝင္ေသာ Chemico Malaysia Application Center စတင္လည္ပတ္ႏို္င္ခဲ့ၿပီး ဝယ္ယူသူမ်ား သိလိုေသာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

   

Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd. didirikan pada tahun 2002 di Selangor Malaysia sebagai importir dan distributor bahan baku berkualitas tinggi untuk kosmetik dan produk perawatan rumah tangga dan pada tahun 2005 untuk produk makanan dan suplemen diet serta alat kesehatan dan kecantikan.

Chemico Asia Pacific (M), anggota dari Chemico Group, adalah importir dan distributor bahan baku terkemuka yang meliputi Malaysia dan Singapura, menyediakan layanan yang berkaitan dengan kosmetik, perawatan rumah tangga, makanan, suplemen makanan serta alat kesehatan dan kecantikan. Perusahaan menekankan pada produk khusus dari semua pemasok terkenal di seluruh dunia untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan teknis dari pemasok, perwakilan penjualan termasuk kualitas dan pengiriman cepat.

Pada tahun 2014, kantor dan gudang kami yang luas diperluas di Selangor untuk mencakup semua pelanggan. Selain itu, di 2017 Chemico Malaysia Application Center, yang mencakup perawatan pribadi dan laboratorium perawatan rumah tangga, laboratorium kosmetik warna, dan laboratorium makanan, telah beroperasi untuk memberikan bantuan formulasi kepada klien kami.

 

   

Chemico Châu Á Thái Bình Dương (M) Sdn. Bhd. được thành lập vào năm 2002 tại Selangor, Malaysia như một nhà nhập khẩu và phân phối nguyên liệu chất lượng cao dành cho mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc gia đình và vào năm 2005 bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và thực phẩm chức năng cũng như thiết bị chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Chemico Châu Á Thái Bình Dương (M), một thành viên của Tập đoàn Chemico, là nhà nhập khẩu và phân phối nguyên liệu cho cả Malaysia và Singapore, cung cấp những dịch vụ dành cho mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình, thực phẩm, thực phẩm chức năng cũng như các thiết bị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Công ty chú trọng đến những sản phẩm chuyên dụng từ các nhà cung cấp uy tín trên toàn cầu nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, công ty cũng cung cấp các công nghệ từ khách hàng, đại diện kinh doanh bao gồm cả việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng & chất lượng.

Năm 2014, khu vực văn phòng làm việc và kho chứa hàng của chúng tôi được mở rộng tại Selandor nhằm đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, vào năm 2017, Trung tâm thí nghiệm ứng dụng Chemico Malaysia, bao gồm phòng thí nghiệm dành cho sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm chăm sóc gia đình, phòng thí nghiệm phẩm màu, và phòng thì nghiệm thực phẩm, được đi vào hoạt động nhằm mang đến các công thức hướng dẫn hỗ trợ khách hàng.