Кемико Хелф энд Бьюти Индия Прайвит Лимитед Chemico Health and Beauty India Private Limited Chemico Health and Beauty India Private Limited Chemico Health and Beauty India Private Limited Công ty Chemico Health and Beauty Ấn Độ

  

В Индии практически ежедневно растет спрос на подавляющее число наименований товаров для здоровья и красоты. С увеличением спроса на товары для здоровья и красоты в Индии в сентябре 2014 г. в г. Западная Тхана, Индия, была создана компания Кемико Хелф энд Бьюти Индия Прайвит Лимитед, охватывающая северные, западные, восточные и южные районы. Компания является импортером и дистрибьютором высококачественного и проверенного сырья со всего мира для удовлетворения потребностей целевых групп, занимающихся косметикой, бытовой химией и вкусовыми добавками.

Кроме того, имеется прикладной центр Кемико Индия, который включает в себя лабораторию по исследованию средства личной гигиены и бытовой химии, лабораторию декоративной косметики и лабораторию по исследованию продуктов питания и оказывает помощь нашим клиентам в составлении рецептур.

 

  

The bulk of demand for health and beauty products in India continues growing every day. With increased health and beauty requirement in India, Chemico Health and Beauty India Private Limited was established on September 2014 in Thane West, India, covering North, South, East, and West areas. The company is an importer and distributor of high quality and reliable raw materials from all over the world to satisfy the need of target groups having the business in cosmetics, home care and flavor.

In addition, Chemico India Application Center, which includes personal care and home care lab, color cosmetics lab, and food lab, has operated in order to provide formulation assistance to our clients.

 

  

အႏႋၵယႏိုင္င့၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ဝယ္လိုအားသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးတက္လာေနသည္။ ထိုသို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ Chemico Health and Beauty India Private Limited ကို ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ အေနာက္ဘက္ သိမ္း ေဒသ၌ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ေဒသမ်ား အားလံုးကို ဝင္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကမာၻအဝန္းမွ အလွကုန္၊ အိမ္သံုးကုန္ႏွင့္ အရသာ လုပ္ငန္းအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္၍ ယံုၾကည္ရေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူတို႔ ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ရန္ တင္ပို႔ျဖန္႔ခ်ိေပးေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ အိမ္တြင္းထိန္းသိမ္းေရး ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးေရာင္စံု အလွကုန္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ အစားအေသာက္ ဓာတ္ခြဲခန္းတို႔ ပါဝင္ေသာ Chemico India Application Center ကိုလည္း ဝယ္ယူသူတို႔အား ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 

  

Sebagian besar permintaan untuk produk kesehatan dan kecantikan di India terus berkembang setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan kesehatan dan kecantikan di India, Chemico Health and Beauty India Private Limited didirikan pada September 2014 di Thane West, India, meliputi wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Perusahaan ini adalah importir dan distributor bahan baku berkualitas tinggi dan terpercaya dari seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran yang memiliki bisnis dalam kosmetik, perawatan rumah tangga dan perasa.

Selain itu, Pusat Aplikasi Chemico India, yang meliputi perawatan pribadi dan laboratorium perawatan rumah tangga, laboratorium kosmetik warna, dan laboratorium makanan, telah beroperasi untuk memberikan bantuan formulasi kepada klien kami.

 

  

Nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng tăng cao ở Ấn độ. Với sự đòi hỏi ngày càng cao này, vào năm 2014, Công ty TNHH Chemico Health and Beauty Ấn Độ đã được ra đời tại Thane West, Ấn Độ hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu của cả khu vực. Công ty là một nhà nhập khẩu và phân phối nguyên liệu chất lượng cao đáng tin cậy từ khắp nơi trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hảng trong lĩnh vực mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình và hương liệu.

Ngoài ra, Trung tâm Ứng dụng Chemico Ấn Độ, bao gồm phòng nghiên cứu về các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, phòng nghiên cứu phẩm màu, phòng nghiên cứu thực phẩm đã đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ về công thức điều chế cho khách hàng.