Товарищество с ограниченной ответственностью «Кемико Корпорейшн» Chemico Corporation Limited Liability Company Chemico Corporation Limited Liability Company Chemico Corporation Perseroan Terbatas Công ty Chemico Nga

   

Россия, чье население в 2017 г. составляло 143,90 миллионов человек, остается крупнейшим рынком косметики в Восточной Европе. Из-за мирового экономического кризиса товары должны иметь хорошее соотношение цены и качества. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кемико Корпорейшн» было основано в Москве, Россия, в октябре 2015 г. Компания является транзитным центром для поставки косметики и бытовой химии в Европу и полностью охватывает российский рынок, включая Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самару и пр. Мы ставим своей задачей импорт ингредиентов со всего мира для косметики и бытовой химии, а также хранение запаса ингредиентов на складе для своевременной доставки груза клиентам. Кроме того, используя услуги экспертной прикладной лаборатории в головном офисе, Таиланд, мы можем оказывать техническую поддержку нашим клиентам и разрабатывать для них рецептуры, а также обучать их.

 

   

Russia with around 143.90 million populations in 2017 remains the largest market for cosmetics in Eastern Europe. As a result of world economic crisis, good value for money products are required. Chemico Corporation Limited Liability Company was established in Moscow, Russia on October 2015 in order to be the hub of cosmetics and home care ingredients into Europe covering all over Russian’s market including St. Petersburg, Kazan, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Samara, etc. Our aim is to import ingredients from all over the world for cosmetics and home care products as well as to stock ingredients so that delivery to customers will be in a timely manner.  In addition, with expert application lab in headquarters, Thailand, we are able to provide technical assistance and formula development, as well as training to our customers.

 

   

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁၄၃.၆၀ သန္းရွိေသာ ရုရွားႏို္င္ငံသည္ အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အႀကီးဆံုး အလွကုန္ေဈးကြက္ကို ပုိင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းသက္သာၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ Chemico Corporation Limited Liability Company ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပတိုက္ရွိ အလွကုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အဓိကတင္ပို႔ေပးေနၿပီး St. Petersburg၊ Kazan၊ Novosibirsk၊ Nizhny Novgorod၊ Samara အစရွိေသာေဒသမ်ားပါရွိေသာ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ေဈးကြက္တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းမိုးထားႏို္င္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွ အလွကုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ရံုသာမက ဝယ္ယူသူမ်ားထံအလ်င္ျမန္ဆံုး ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရွိေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ဓာတ္ခြဲခန္း ရွိေသာေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ ဝယ္သူမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 

   

Negara Rusia dengan sekitar 143,90 juta penduduk pada tahun 2017 tetap menjadi pasar kosmetik terbesar di Eropa Timur. Sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia, dibutuhkan nilai yang bagus untuk produk uang. Chemico Corporation Limited Liability Company didirikan di Moskow Rusia pada Oktober 2015 untuk menjadi pusat kosmetik dan bahan perawatan rumah tangga ke Eropa yang mencakup seluruh pasar Rusia termasuk St. Petersburg, Kazan, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Samara, dll. Tujuannya adalah untuk mengimpor bahan-bahan dari seluruh dunia untuk kosmetik dan produk perawatan rumah tangga serta untuk persediaan bahan sehingga pengiriman ke pelanggan akan tepat waktu. Selain itu, dengan lab aplikasi ahli di kantor pusat, Thailand, kami dapat memberikan bantuan teknis dan pengembangan formula, serta pelatihan kepada pelanggan kami.

 

   

Với dân số khoảng 143,9 triệu người vào năm 2017, Nga vẫn là thị trường lớn nhất về mỹ phẩm tại khu vực Đông Âu. Do khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, yêu cầu về các sản phẩm chất lượng cao ngày càng gia tăng. Công ty Chemico Corporation Liability được ra đời vào tháng 10 năm 2015 tại thủ đô Moscow, Nga đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm và nguyên liệu dành cho các sản phẩm gia đình tại Châu Âu, đáp ứng nhu cầu tại thị trường Nga, bao gồm St. Petersburg, Kazan, Nocosibirsk, Nizhny Novgorod, Samara… Mục tiêu chính là nhập cũng như trữ các nguyên liệu mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình từ khắp nơi trên thế giới nhằm có thể giao đến tay khách hàng một cách nhanh chóng. Hơn nữa, với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu giàu kinh nghiệm tại công ty mẹ ở Thái Lan, chúng tôi đủ khả năng hỗ trợ kỹ thuật và phát triển các công thức điều chế cũng như đào tạo khách hàng.